O likvidaci firmy

> Důsledky vstupu do likvidace

> Kolik likvidace stojí?

> Jak dlouho likvidace trvá?

> Postup likvidace


Důsledky vstupu do likvidace

 • Společnost může vstoupit do likvidace buď rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím vlastníků či orgánem společnosti .
 • Pokud se společnost rozhodne vstoupit do likvidace (dle §68, odst. 3, písm. c) Obchodního zákoníku), může tak učinit v zásadě dvěma způsoby:

  1. Rozhodnutím orgánu společnosti (valné hromady, které zrušení odsouhlasí 2/3 většinou),
  2. Rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu (dohodou všech společníků).

  V obou výše uvedených případech musí být o rozhodnutí sepsán notářský zápis.

 • Avšak pouze v těchto případech o zrušení společnosti mají společníci později možnost následné zrušení rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace.

 • Po vstupu firmy do likvidace musí společnost používat dovětek „v likvidaci“.

 • Likvidátora jmenuje statutární orgán, pokud není jmenován jinak (smlouvou, dohodou, dle stanov). Pokud nebude jmenován výše uvedeným způsobem, jmenuje ho soud. Likvidátorem může být pouze fyzická osoba.

 • Na likvidátora přechází pravomoc jednat jménem společnosti, ale pouze v rozsahu a smyslu, který vede společnost k ukončení likvidace, může tedy jednat se státními úřady, soudy, sepisovat a ukončovat smlouvy a jednat v obchodním styku.

 • Likvidátor musí zjistit, zda-li společnost není předlužená. V tomto případě musí podat návrh na vstup firmy do konkurzu, poté jedná v souladu se správcem konkursní podstaty.

 • Likvidační podíl je vyplácen až teprve po uspokojení všech věřitelů, nákladů na likvidaci a odměny likvidátora, a to v poměru podílů společníků na základním kapitálu společnosti, pokud stanovy nestanoví jinak.

> nahoru


Kolik likvidace stojí?

Cena likvidace se skládá z několika složek, z nichž drtivá většina z nich závisí na velikosti podniku, jeho majetku, množství firemních aktivit, počtu zaměstnanců , dokumentů, závazků i pohledávek. Obecně, cena za likvidaci je součtem:

 • Odměny likvidátora,
 • Ostatních nákladů likvidátora (telefonáty, cestovné atd.),
 • Odměny notáři za zpracování notářského zápisu,
 • Kolků za změnu v OR a výmaz z OR,
 • Nákladů na oznámení vstupu firmy do likvidace v Obchodním věstníku,
 • Nákladů na roztřídění, archivaci a skartaci firemních dokumentů,
 • Ceny za účetnictví (zpracování účetních závěrek a vedení účetnictví),
 • Odměn soudních znalců na ohodnocení movitého a nemovitého majetku (pokud existuje),
 • Ostatních nákladů (různé poplatky státním a místním úřadům, poštovné, …)

Cenu likvidace Vám mohu spočítat, pokud mě budete kontaktovat a sdělíte mi bližší informace o likvidovaném podniku.


> nahoru

Jak dlouho likvidace trvá?

Délka likvidace je přímo úměrná velikosti likvidované firmy, nicméně i u nejmenší firmy nemůže být délka likvidace kratší než čtyři měsíce, neboť podle Obchodního zákoníku musí likvidovaná společnost zveřejnit inzerát v Obchodním věstníku a následně 90 dnů čekat, zda-li se někdo nepřihlásí s pohledávkou (platí i pro firmy bez majetku či závazků). Jinými slovy, délka likvidace trvá čtyři měsíce a déle.

> nahoru


Postup likvidace

Proces likvidace se skládá z posloupnosti činností, které navzájem logicky navazují, přičemž vychází z dotčených právních předpisů, které likvidaci upravují. Obecný rámec činností obsahuje:

 • Rozhodnutí vlastníků o vstupu firmy do likvidace (vč. Notářského zápisu),
 • Jmenování likvidátora,
 • Zapsání informace o vstupu do Obchodního rejstříku,
 • Protokolární převzetí firmy likvidátorem,
 • Zpracování mimořádné účetní závěrky,
 • Zjistění, zda-li firma není předlužená (pro případný návrh na vstup do konkurzního řízení),
 • Oznámení vstupu firmy do likvidace,
 • Sestavení programu likvidace,
 • Samotná likvidace (zpeněžováni likvidační podstaty, ukončování smluv, propouštění zaměstnanců, třídění firemních dokumentů, komunikace s úřady),
 • Archivace firemních dokumentů,
 • Sepsání závěrečné zprávy,
 • Rozdělení likvidačního zůstatku mezi majitele firmy,
 • Zpracování konečné účetní závěrky,
 • Výmaz firmy z OR

> nahoru