Vymáhání pohledávek

> Způsoby vymáhání pohledávek

> Postup vymáhání pohledávek

> V rámci vymáhání pohledávek zajistím

> Potřebné podklady pro vymáhání

> Cena vymáhání pohledávek


Způsoby vymáhání pohledávek

1. Mimosoudní vymáhání pohledávek
První způsob vymáhání pohledávek je mimosoudní a realizuji ho na základě podepsané mandátní smlouvy. Cílem mimosoudního vymáhání je zpeněžení dluhu, případně podepsání dohody o splátkách v co nejkratším termínu s minimem byrokracie a bez placení soudních a exekutorských poplatků. Celkový postup je konzultován s věřitelem a jsou samozřejmě respektovány veškeré zákonné a etické normy.

2. Vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu a exekuce
V řešení pohledávky pokračuji soudní cestou, pokud selhaly veškeré předchozí pokusy o uhrazení dluhu nebo alespoň o uzavření dohody o splátkách. Zpracuji veškeré podklady, které předávám soudu (proto ušetřím finance i čas za advokáta) prostřednictvím elektronického nebo klasického platebního rozkazu. Ihned po nabytí právní moci platebního rozkazu jsou finanční prostředky vymáhány prostřednictvím platebního rozkazu, pokud však ani v krátké lhůtě nedojde ke smíru, celou záležitost bez prodlení postupuji soukromému exekutorovi, který postihne majetek dlužníka. Veškeré náklady na exekutora platí dlužník.
> nahoru


Postup vymáhání pohledávek

Kroky k úspěšnému vymožení pohledávky jsou následující:

 • Nejprve na základě Vám dodaných dokumentů a informací provedu analýzu, vč. vyčíslení aktuální výše dluhu a navrhnu nejvhodnější způsob řešení.
 • Vyčíslím svou odměnu za vymožení pohledávky a v případě odsouhlasení uzavřeme mandátní smlouvy a plnou moc. Ihned po podepsání mandátní smlouvy začínám pohledávku rešit.
 • Provedu analýzu dlužníka ze všech veřejně dostupných zdrojů.
 • Telefonicky i korespondenčně zkontaktuji dlužníka a informuji ho, že jsem převzal správu uvedené pohledávky (pohledávek), a to na všech známých adresách. Tento krok může být i po domluvě s věřitelem učiněn osobně.
 • V případě, že se s dlužníkem úspěšně spojím, informuji o tom věřitele a všemi zákonnými způsoby usiluji o uspokojení pohledávky. Pokud jsou pokusy o kontakt nebo vymožení dlouhodobě neúspěšné, navrhnu řešení situace soudní cestou a skrze exekutora (vč. sepsání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrhu na zahájení exekuce). Dlužník může být v insolvenci a proto je vhodně začít exekuci co nejdříve (kvůli pořadí uspokojování pohledávek).
 • Na základě dohody s věřiteli mohu přistoupit k pátrání po dlužníkovi prostřednictvím obchodních partnerů, známých atp. To vyvíjí tlak na dlužníka k úhradě dluhu.
 • Samotné inkaso pohledávky jednorázovým uhrazením dluhu, případně sepsání splátkového kalendáře a inkaso měsíčních splátek vč. příslušenství až do úplného splacení, Vrácení všech podkladů a dokumentů vč. výplaty inkasované pohledávky se započtením mé odměny.


> nahoru

V rámci vymáhání pohledávek zajistím:

 • Analýzu dlužníka prostřednictvím všech veřejně dostupných zdrojů,
 • Kontaktování a komunikaci s dlužníkem,
 • Komunikaci s věřitelem a zasílání zpráv o aktuální situaci v dohodnutých intervalech,
 • Sepsání uznání dluhu, případně splátkového kalendáře,
 • Sepis návrhu na vydání elektronického / klasického / směnečného platebního rozkazu a doručení soudu, vč. komunikace se soudem a vyznačení vykonatelnosti.
 • Sepis návrhu na nařízení exekuce a odeslání příslušnému exekutorovi, komunikaci s exekutorem,
 • V případě dlouhodobé spolupráce poskytnu poradenství,
 • Jako extra službu nabízím kompletní analýzu nastavených procesů a obchodně-závazkových smluv ve vašem podniku a jejich optimalizaci pro co nejefektivnější řešení a zejména prevenci problémů s neplacením.


> nahoru


Potřebné podklady pro vymáhání:

 • Neuhrazená faktura,
 • Odpovídající smlouva nebo objednávka,
 • Doklad o částečně platbě pohledávky (pokud existuje),
 • Veškerá existující korespondence s dlužníkem (písemná, případně elektronická),
 • Veškeré další doklady dokazující existenci dluhu (např. směnka, splátkový kalendář, uznání dluhu atp.),
 • Další dokumenty typu platební rozkaz, exekuční příkaz atp,
 • Všechny dostupné kontakty na dlužníka.


> nahoru


Cena vymáhání pohledávek

Nepožaduji žádné platby předem, tím se liším od ostatních firem a agentur. Pokud vám nevymohu žádné peníze, je moje odměna nulová a veškeré dosavadní náklady tak hradím sám. Tím jsem tedy maximálně motivován k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu vymožení dlužné částky.

Odměna samotná je odvislá od výše pohledávky a doby po její splatnosti. Obecně, menší částky k vymožení jsou relativně dražší než větší pohledávky a pohledávky, které mají delší dobu po splatnosti, jsou dražší než mladší.

Odměna je vždy stanovena smluvně na základě individuální dohody, v případě dlouhodobé spolupráce rád poskytnu na své služby slevu.

Chcete-li znát odměnu na konkrétní pohledávku, zašlete mi následující informace, odměnu spočítám:

 • Výše jistiny a datum vystavení a splatnosti (např. datum vystavení faktury a fakturovanou částku s datem její splatnosti),
 • Výše a datum částečné úhrady (pokud byla uskutečněna),
 • Charakter dluhu a její podložení (např. dodávka zboží, podložená smlouvou a směnkou).

> nahoru